DynastyDynasty - Kokouksethttp://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/TELIMET.HTMYhtymähallitus 30.01.2019http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2019857.HTMYhtymähallitus 19.12.2018http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2018847.HTMTeknologia-toimialan neuvottelukunta 13.12.2018http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2018851.HTMTarkastuslautakunta 13.12.2018http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2018844.HTMPalvelut ja hyvinvointi -toimialan neuvottelukunta 11.12.2018http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2018850.HTMYhtymävaltuusto 28.11.2018http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2018832.HTMYhtymähallitus 28.11.2018http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2018841.HTMTarkastuslautakunta 01.11.2018http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2018839.HTMYhtymähallitus 31.10.2018http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2018830.HTMTeknologia-toimialan neuvottelukunta 25.10.2018http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2018840.HTMPalvelut ja hyvinvointi -toimialan neuvottelukunta 24.10.2018http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2018835.HTMPohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee johtokunta 10.05.2017http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2017750.HTM