DynastyDynasty - Kokouksethttp://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/TELIMET.HTMYhtymähallitus 20.06.2018http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2018826.HTMYhtymähallitus 23.05.2018http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2018819.HTMYhtymävaltuusto 22.05.2018http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2018803.HTMTeknologia-toimialan neuvottelukunta 03.05.2018http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2018822.HTMPalvelut ja hyvinvointi -toimialan neuvottelukunta 02.05.2018http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2018821.HTMYhtymähallitus 25.04.2018http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2018817.HTMTarkastuslautakunta 12.04.2018http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2018810.HTMYhtymähallitus 28.03.2018http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2018812.HTMTeknologia-toimialan neuvottelukunta 22.03.2018http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2018814.HTMYhtymähallitus 20.03.2018http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2018811.HTMPalvelut ja hyvinvointi -toimialan neuvottelukunta 13.03.2018http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2018809.HTMTarkastuslautakunta 22.02.2018http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2018806.HTMTeknologia-toimialan neuvottelukunta 01.02.2018http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2018801.HTMPalvelut ja hyvinvointi -toimialan neuvottelukunta 01.02.2018http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2018800.HTMPohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee johtokunta 10.05.2017http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2017750.HTM