DynastyDynasty - Kokouksethttp://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/TELIMET.HTMYhtymähallitus 17.06.2020http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2020944.HTMYhtymähallitus 20.05.2020http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2020941.HTMYhtymävaltuusto 19.05.2020http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2020938.HTMTeknologia-toimialan neuvottelukunta 07.05.2020http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2020942.HTMPalvelut ja hyvinvointi -toimialan neuvottelukunta 06.05.2020http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2020939.HTMTarkastuslautakunta 23.04.2020http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2020932.HTMYhtymähallitus 22.04.2020http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2020935.HTMTeknologia-toimialan neuvottelukunta 26.03.2020http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2020926.HTMPalvelut ja hyvinvointi -toimialan neuvottelukunta 25.03.2020http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2020931.HTMYhtymähallitus 18.03.2020http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2020933.HTMTarkastuslautakunta 26.02.2020http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2020923.HTMPohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee johtokunta 10.05.2017http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2017750.HTM